پرواز38

یک در قدیمی چند بار محکم بسته میشود؟

بستگی دارد که چقدر محکم آنرا به هم بزنیم.

یک نان بین چند نفر قسمت میشود؟

بستگی دارد که تکه های آنرا چه اندازه ببریم.

در یک روز چقدر خوبی وجود دارد؟

بستگی دارد چقدر خوب زندگی کنیم.

از یک دوست خوب چقدر محبت می بینیم؟

بستگی دارد که چقدر به او محبت کنیم.

شل سیلور استاین

/ 0 نظر / 5 بازدید