پرواز28

اگر آمـــــدی
خــــــبرم کن
در خـــــانه بـــــمانم
که از انــــدوه نمـــــیرند
شـــمعدانیـــهای ِ منتظر و
... مـــاهی های حــــوض و
لبــــخندی که به شــــوق برلبانـــــم میبــــندد ،

که تو بیـــــایی ُ کســــی خــــانه نبـــــاشــد ....

سید علی صالحی

/ 0 نظر / 4 بازدید