پرواز61

چــه ساده و کوچک اســت آن کســی کــه بــه خود مغــرور است...
چــرا کـــه نمی دانــد بعــد از بــازی شطرنــج،
شــــاه و سـربــاز هـمــه در یک جعبــه قــــرار می گیرنـــد...مشغول تلفن

/ 1 نظر / 4 بازدید
دخترک بهار

غرور چیزی بود که شیطان را از درگاه خدا راند تعیبر جالبی بکار بردین ممنون از حضورتون همیشه بهاری باشین