پرواز اول

  قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد ....
کاش میشد گفت:
سهراب قایقت جا دارد
مرا هم با خود ببر...

/ 1 نظر / 4 بازدید
آسمان

مهربانا با دلی بشکسته رو سوی تو کردم رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جوابم؟ بی کسم در سایۀ مهر تو می جویم پناهی از کجا یابم خدایی گر بکویت ره نیابم؟