پرواز43

 هوس کوچ به سرم زده.
شاید هم هجرت.
نمی دانم.
از این بی دلی ها خسته شدم.
دستانم رابه دستان هیچ کس می سپارم و درد دل می کنم با درختان.
دیوانگی هم عالمی دارد

/ 0 نظر / 4 بازدید