پرواز35

کم سرمایه ای نیست ؛
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند !
ولی ...
از آن بهتر داشتن آدمهاییست ،
که وقتی حالت را میپرسند ؛
بتوانی بگویی :
... خوب نیستم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید