پرواز15

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا
که هر روز لباسی نو بر تن میکنند
ولی نزدیکشان که میشوی
بوی کهنگی اندیشه هایشان
خیلی آزارت میدهد ..

/ 2 نظر / 4 بازدید
نرجس

و با این طرز تفکز قصد دارند دنیا را نیز صاحب شوند یکی نیست گویدشان شما با این طرز اندیشه دل خود را تصاحب کنید کلی می شود بی خیال تازه شوید[گل]

ki mi a

سلام خیلی قشنگ بود... __+++____*+ __*+__*___ _*+ _*+_______*+ __+___*## ### _+*+_######## *____### ##### _*___#############___ _++ __*+*###############_+* _*+, _____###############__ _____*+ _____############## ___ ]+______*+ _____######## ####*__+__*+++__*+ ________ _________*__*__+__*__* آپم... منتظرتمااااااااا