پرواز26

آدم هـآـﮯ ایـטּ سـرزمـیـטּ ســـردنـــد....

نــگــآه هــآیـــشــآטּ حـــرفــهــآیـــشـــآטּ

هـمـﮧ بـوی سـردی مـیـدهـد

عــشــقـ در ایـטּ سـزمیـטּ

بی مـعـنـآسـتــ

فـقط محـبـتشـآטּ ایـטּ

اسـتـ ڪﮧ

بـرآﮯ زخـمـ هآیـتـ

نمــڪـدآטּ مـﮯ آورند

هـمـیـטּ...

/ 0 نظر / 4 بازدید