پرواز34

خدایا!

مگذار دعا کنم

که مرا از دشواری ها وخطرهای

زندگی مصون داری.

بلکه دعا کنم تا در رویارویی با آنها

بی باک وشجاع باشم

مگذار از تو بخواهم

درد مرا تسکین دهی

بلکه توان چیرگی برآن را به من ببخشایی!!

/ 0 نظر / 4 بازدید