پرواز2473

حتی اگر بدانم فردا جهان نابود میشود..

باز هم درخت سیبم را خواهم کاشت!!

"مارتین لوتر کینگ"

+به این میگن امید..باید همیشه امیدوار بود

چون خدا را داریم..

/ 1 نظر / 21 بازدید
دریا

گرچه چون موج مرا شوق زخود رستن بود موج موج دل من تشنه ی پیوستن بود یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر بس که هر لحظه به صد حادثه آبستن بود خواستم از تو به غیر از تو نخواهم اما خواستن ها همه موقوف توانستن بود کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم که هبوط ابدم در پی دانستن بود چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت همه ی طول سفر یک چمدان بستن بود ..............................................................[گل]