پرواز2463

اینک خران های پی در پی

از هم برگ های جوان می خواهند..

می توانستیم توانستن را به برگ ها بیاموزیم..

تا افتادن نیز توانستن باشد

"بیژن الهی"

/ 2 نظر / 22 بازدید