پرواز69

من خوبم، من آرامم ... من قول داده ام !
فقط کمی
بی حوصله ام...
آسمان روی سرم سنگینی میکند...
تمام خنده هایم را نذر کرده ام که گریه ام نگیرد!
هر چه خودم را به کوچه بی خیالی میزنم
باز سر از کوچه دلتنگی در میاورم...
کاش از اول نبودی؛ دلم برایت تنگ نمیشد ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
س...

زیبا بود