پرواز3

بـــرف مـــے بـــارد بـــﮧ آخــــــر خـــیـابـــان رســـیـــده ام . . .

پـــشـــت ســـــــــرم را نـــگــــــاه مــــــے کـــنـــم . . .

و ردپــــــاے تـــنـــهــــــایــــــے ام را مــــــے بـــیـــنـــم . . .

کــــــﮧ از دور دســــــت هــــــا شــــــروع شــــــده اســــــت . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید