پرواز23

اگــــــــــــــر
هـدفــی بــرای زنــدگــــی. . .
دلـــی بــــرای دوسـت داشـتـــن. . .

و خـــدایـی بــرای پـــرستـــش داری . . .
خــــــــــو شـــــبــــــَـــــخــــــــــتـــــــــــــــی
خوشبختی

/ 0 نظر / 4 بازدید