پرواز75

پروردگارا!

تو امروز آرامش را به من عطا کردی ومن

با چشمان متعجب به این می اندیشم که در قبال

کدام ناسپاسی ام مرا این چنین مورد لطف وعنایتت

قرار می دهی.

/ 0 نظر / 4 بازدید